Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 odbywał się w formie elektronicznej.

 

Najbliższa rekrutacja rozpocznie się w miesiącu wyznaczonym przez organ prowadzący.

Szczegółowy harmonogram zamieszczony jest na stronie internetowej:

http://edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=4465

 

Ponadto od pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym trwa nabór do przedszkola zostaje uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony zostaje informator zawierający ofertę wszystkich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także instrukcja wypełniania zgłoszenia.

 

Rodzic, prawny opiekun ma prawo wybrać placówki szeregując je według własnego priorytetu. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Po wypełnieniu danych w systemie należy wydrukować kartę zgłoszenia dziecka, dokładnie ją przeczytać, uzupełnić, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru.

 

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały problem z wypełnieniem danych w systemie, mogą zgłosić się do wybranej placówki pobrać kartę zgłoszenia i oddać po wypełnieniu (pracownicy placówki wprowadzą kartę do systemu).

 

Adres stron internetowych na których można szukać szczegółowych informacji to :

http://edukacja.warszawa.pl  zakładka „rekrutacja”

 

Nabór do przedszkola w trakcie roku szkolnego odbywa się tylko w przypadku wolnych miejsc.

W takiej sytuacji rodzic zgłasza się do dyrektora przedszkola w celu wypełnienia Karty zgłoszenia.

 

Rekrutacja dzieci do grupy integracyjnej odbywa się na bieżąco w miarę posiadania przez placówkę wolnych miejsc.

 

Kwalifikacja dzieci odbywa się na podstawie dostarczonego przez Rodziców orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wystawionego przez uprawnioną do tego poradnię oraz po rozmowie/obserwacji bezpośredniej dziecka przez psychologa i pedagoga wspomagającego z tutejszej placówkiodpowiada: Agata Tomala

wytworzył: Agata Tomala

wprowadził: administrator

data: 22-10-2014

data: 22-10-2014

data: 23-10-2014Rejestr zmian strony