Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Warszawie realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a w szczególności:

  1. Prowadzi działalność edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat (dla dz. urodzonych w roku, w którym dziecko kończy 3 lata – do roku, w którym dziecko kończy 6 lat, a dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego- do roku, w którym dziecko kończy 10 lat).

  2. Zapewnia swoim wychowankom, którzy w roku kalendarzowym kończą 5 lat, realizację rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

  3. Zawiadamia dyrektora szkoły, w rejonie zamieszkania dziecka pięcioletniego, o realizacji rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przez to dziecko.

  4. Realizuje Program Wychowania Przedszkolnego uwzgledniający podstawę programową , określoną w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008,odpowiada: Agata Tomala

wytworzył: Agata Tomala

wprowadził: administrator

data: 07-02-2013

data: 07-02-2013

data: 07-02-2013Rejestr zmian strony