Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Warszawie realizuje cele i zadania
wynikające z ustawy Prawo Oświatowe oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 

Przedszkole prowadzi działalność edukacyjno- opiekuńczo- wychowawczą dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat (dla dz. urodzonych w roku kalendarzowym, w którym dz. kończy 3 lata- do roku kalendarzowego, w którym dz. kończy 7 lat).

 

Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego- do roku kalendarzowego, w którym dz. kończy 9 lat.

 

Zapewnia dzieciom, które w roku kalendarzowym kończą 6 lat realizację rocznego, obowiązku przedszkolnego.

 

Realizuje Program Wychowania Przedszkolnego uwzględniający podstawę programową zawartą w Rozporządzeniu MEN z dnia 24 lutego 2017r.odpowiada: Agata Tomala

wytworzył: Agata Tomala

wprowadził: administrator

data: 05-12-2017

data: 05-12-2017

data: 05-12-2017Rejestr zmian strony