Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Warszawie jest jednostką
    organizacyjną Miasta st. Warszawy i działa w oparciu o:

 

a) Ustawę z dnia 7 września 1991 r. O Systemie Oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67,
    poz. 329 z  późn. zmianami).

b) Ustawę z  dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
    poz. 674 z późń. zmianami).

c) Uchwałę nr 252/70/92 Rady Dzielnicy warszawa Śródmieście z dnia 15 grudnia
    1992r. w sprawie powołania jednostek budżetowych: Szkoły państwowe,
    Przedszkola, Żłobki

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie
    ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.
    nr 61, poz. 624 z późn. zmianami).

e) Statut Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Warszawie

f) Uchwałę nr XXI/418/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia
    2011r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 7 w Warszawie, ul. Sowia 4.

g) Akt Założycielski Przedszkola stanowiący załącznik do Uchwały nr XXI/418/2011
    Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r.2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

3. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator
    Oświaty.

odpowiada: Agata Tomala

wytworzył: Agata Tomala

wprowadził: administrator

data: 23-11-2015

data: 23-11-2015

data: 23-11-2015Rejestr zmian strony